MC De Vetfrakken

Wat is in Godsnaam een "Vetfrak" ?

vetfrak
  1. Van origine een geöliede motorjas, beter bekend als "nen Belstaff".
  2. Een lid van Motorclub "De Vetfrakken".

Wat in vredesnaam is een "Batsquadder" ?

batsquadder

Het is geen nieuws dat de natuur zich dikwijls aanpast aan de omstandigheden door de mens gecreëerd. Maar wat wetenschappers onlangs ontdekten slaat toch wel alle verbeelding.

Door een acuut gebrek aan vers groen was een bepaalde diersoort zich beginnen voeden met sterk gekorrodeerd metaal, m.a.w. ROEST. Hun sporen vindt men op auto's en bijzonder op de uitlaten van motorfietsen. Volgens onze wetenschappelijke bron hebben we hier te doen met een mengeling van een doodgewone rioolrat en een schattige egel. Het heeft de vorm van een kleine helm, met een diameter van ongeveer 12 cm, een beverstaart, en vreselijke platvoeten (waarschijnlijk te dikwijls overreden door vrachtwagens).

De blikvanger bij uitstek is echter de enorme neus. Naar het schijnt heeft Mohammed Ali hier iets mee te maken. In tegenstelling tot de meeste diersoorten is deze soort veel aktiever tijdens de winterperiode dan in de zomer. Het is eigenlijk ook geen nacht- of dagdier, het doolt rond een paar uur na zonsondergang en een paar uur voor dageraad. Tot nu toe is het meestal waargenomen rond het Antwerpse.

Over het voortplantingsgedrag van de BATSQUADDER (dat is de latijnse benaming voor de diersoort) is weinig bekend. Men veronderstelt dat ze geslachtsrijp zijn na het eten van een 35-tal kilo eerste klas roest. Onze kleine vriend is tweeslachtig en kan dus zichzelf bevruchten door met zijn staart in zijn neusgat te peuteren. Deze enorme neus doet tevens dienst als baarmoeder. Gewoonlijk duurt een dracht 197 en een halve dag, en het aantal "welpjes" varieert gewoonlijk van 1 tot 21 kleine Batsquaddertjes. Ze worden geboren tijdens een enorme niesbui en vliegen dan kilometers weg. Na de geboorte leven zij een leventje van vreten tot aan hun dood, die echter enkel kan veroorzaakt worden door het oplichten van hun staart.

Deze wetenschappelijke gegevens zijn gebaseerd op de ontdekkingen van professor in de motoristonderneuzologie FRITZIUS NORTONISTIUS, die met het diertje zelf al een boel last heeft gehad.

P.S.: Onderzoek wordt verdergezet.

Was auch immer ist eine "Vetfrak" ?

vetfrak
  1. Von Origine eine geölte Jacke für Motorradfahrer, mehr bekant under den nahme Belstaff.
  2. Ein Mitglied von Motorradclub "De Vetfrakken".

Was zum Teufel ist die "Batsquadder" ?

batsquadder

Es ist keine Neuigkeit, dass die Natur sich schon oft an die durch den Menschen künstlich geschaffenen Lebensmilieus angepasst hat. Aber was die Wissenschaft kürzlich festgestellt hat, ist einfach unglaublich!

Durch Mangel an frischem grünem Futter ist eine einzigartige neue Tierart enstanden, die sich von stark korrodiertem Metall, mit anderen Worten von Rost ernährt. Spuren von Rost lassen sich an Auto's, aber vor allem am Auspuff von motorisierten Zweirädern finden. Folgens unserer wissenschaftlichen Quelle handelt es sich hier um eine Kreuzung zwischen einer ganz gewöhnlichen Riolratte und einem niedlichen Igel.Das Tierchen hat die Gestalt eines kleinen Integralhelms mit einem Durchmesser von ungefähr 10 cm, es hat einen rasechten Biberschwanz und ganz gewaltige Plattfüsse (Wahrscheinlich liegt das daran, weil es so oft von schweren 20-Tonnern überfahren wurde). Das auffälligste Merkmal aber ist seine enorme platte Nase. Allem Anschein nach hat Mohamed Ali seine Hände hier im Spiel.

Im Gegensatz zu vielen anderen Tieren ist diese Spezie im Winter aktiver als im Sommer. Es ist auch kein ausgesprochenes tag-oder nachtaktives Tier. Am liebsten begibt es sich in der Dämmerung, morgens zwischen 7 und 9 Uhr und abends zwischen 5 und 9 Uhr auf Wanderschaft. Bis jetzt wurde dieses Tierchen hauptsächlich in der Umgebung von Antwerpen signalisiert.

Über das Liebesleben des Batsquadders (dieses ist der offizielle lateinische Name) weiss man noch nicht viel. Man nimmt aber an, dass es nach dem Fressen von 30 bis 40 kg erstklassigen Rostes geschlechtsreif ist. Das Tierchen ist zweigeschlechtlich, kann sich demzufolge selbst befruchten und das durch mit seinem Biberschwanz in seiner enormen Nase zu popeln. Die Nase dient gleichzeitig als Gebährmutter. Die Tracht dauert gewöhnlich 197 und einen halben Tag. Ein Wurf besteht aus 1 bis 21 kleinen Batsquaddern. Die Jungen werden während eines gewaltigen Niesanfalles geboren und fliegen dann Kilometer weit weg. Nach der Geburt folgt ein Leben konstanten Fressens und das bis zu seinem Tod, der nur durch das Hochheben seines Schwanzes verursacht werden kann.

Alle diese wissenschaftlichen Fakten sind basiert auf den Befindungen des Professors in der Motoristiunternasologie, Fritzius Nortonsistius, der selbst schon sehr viel Ärger mit den Batsquaddern hatte.

P.S.: Unsere Untersuchungen gehen weiter!

What the fuck is a "Vetfrak" ?

vetfrak
  1. Original an oiled jacket for motorcyclingpeople, better known as Belstaff.
  2. A member of MC "De Vetfrakken".

What on earth is a "Batsquadder" ?

batsquadder

It is nothing new that nature adapts herself at the circumstances that man creates. But the thing that scientists, recently, discovered fancies all imagination.

A certain sort of animal had, by an acute shortage of fresh green, started to eat strongly corrodated metal, in other words rust. You could find their thracks on cars but mostly you would find them on the cut-out of motorcycles. According to our scientific source it concerns a mix between an ordinary sewerrat and a cute hedgehog. It has the form of a little helmet with a diameter about 12 cm, a beavertail and terrible flatfeet (probably to much overdriven by trucks). The biggest eyecatcher is the enormous nose. As we heard Mohammed Ali had something to do with it.

In contradiction to most species, this animal is much more active in wintertime than in summer. It’s also neither a nightanimal than a dayanimal, it wanders around a few hours after sundown and a few hours before sunrise. As till now it appears only in the region of Antwerp.

We don’t know much about the propagation-behaviour of the Batsquadder (witch is the latin name of the specious). There has been told that they become sexually mature after eating some 35 kilo of first class rust. Our little friend is also bisexual and impregnates himself by poking in his nose with his tail. This enormous nose is also the uterus. Usually the pregnancy takes 197 days and a half, the quantity of the cubs varies from 1 to 21 little Batsquadders. They will be born during a huge sneeze-shower and they fly many miles away. After being born they live a live of feed-on till they die. Their dead can only accure by lifting their tail.

These scientific givens have been based on the discoveries from Professor in the “motoristensearchnosologie” Fritzius Nortonistius, who had already a lot of trouble with this animal.

PS: Research will continue